ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: PRIJZEN

Alle vermelde gegevens, zoals prijzen van offertes of prijslijsten kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Prijsoffertes zijn 30 dagen geldig vanaf de datum van verzending.

Voor afspraken carwrapping dient de wagen steeds gewassen aangeleverd wordt, indien dit niet het geval is, wordt er met de wagen naar de carwash gegaan en wordt dit extra aangerekend.

Voor afspraken blinderen ramen van wagens dient u de wagen proper aan te leveren om een optimaal resultaat te garanderen. 

Het verwijderen van voormalige folie en/of lijmresten wordt extra aangerekend, dit afhankelijk van de uit te voeren werken. 

Ontwerpkosten zijn steeds apart te verrekenen, tenzij anders vermeld.


ARTIKEL 2: BESTELLINGEN

Elke bestelling betekent een aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden. Bij bestelling dient een voorschot betaald te worden ten bedrage van 20% van het

totaalbedrag van de bestelling. Dit voorschot dient ten laatste 30 dagen voor de voorziene uitvoeringsdatum in ons bezit te zijn, tenzij anders vermeld op uw bestelbon. 

We behouden ons het recht voor om in geval van laattijdige betaling de openstaande bestellingen op te schorten.


ARTIKEL 3: LEVERINGEN

De vooropgestelde leveringstermijnen zijn niet bindend. Laattijdige leveringen kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of prijsvermindering en verschaft de klant niet

het recht ontvangst van de goederen te weigeren. Bovendien kan vertraging bij het in ontvangst nemen van de goederen door de klant geen vertraagde betaling tot gevolg

hebben. We hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten De klant moet het aantal en de toestand van de goederen controleren op het moment van de

levering. Indien geen klachten worden vermeld op de leveringsbon, geldt dit onherroepelijk als aanvaarding van de goederen. De gehele of gedeeltelijke ingebruikneming geldt

eveneens als aanvaarding. We hebben het recht elke niet voorafgaande schriftelijke aanvaarde terugzending van goederen te weigeren.


ARTIKEL 4: KLACHTEN

Klachten dienen ons bezorgd te worden binnen de 8 dagen van levering of plaatsing materialen en diensten en dienen steeds schriftelijk te gebeuren. Geleverde materialen

worden niet teruggenomen.


ARTIKEL 5: BETALINGEN

Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen, zonder aftrek van korting, disconto noch andere rabatten. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten en boeteverhoging als schadebeding. De nalatigheidsinteresten bedragen 0,7% per begonnen maand vertraging. Boeteverhogingen bedragen 20% van het totaal van de factuur, met een minimum van 200 EUR. Bij niet betaling binnen de 30 dagen wordt nogmaals een boeteverhoging van 20%, met een minimum toegepast. Bij geschillen is het vredegerecht of de rechtbanken die zich het dichtst bij de betreffende vestiging vindt bevoegd. We behouden ons het recht voor om in geval van laattijdige betaling de levering van de nog openstaande bestellingen op te schorten of te schrappen en de niet betaalde maar reeds aan de klant geleverde goederen terug te halen. In dat geval zijn de eventuele demontage- en vervoerskosten ten laste van de klant. De verkoper heeft een eigendomsvoorbehoud op de geleverde goederen tot volledige betaling van de factuur. Door het niet betalen van een factuur worden alle andere nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. De goederen blijven eigendom van ons zolang de door de klant verschuldigde totale koopsom, hoofdsom en rente niet volledig is betaald. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, verbindt de klant zich ertoe deze goederen ten gunste van ons tegen alle risico's te verzekeren en is de klant niet gerechtigd de niet-betaalde goederen te verhuren, te verplaatsen, in pand te geven of ze als zekerheid, in de ruime zin van het woord, te gebruiken. In geval van doorverkoop van de niet-betaalde goederen zullen gelden ontvangen voor deze doorverkoop in de eerste plaats moeten worden aangewend voor de

betaling van ons


ARTIKEL 6: VERANTWOORDELIJKHEDEN

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van haar eigen zware fout of van de zware of opzettelijke fout van haar aangestelden of uitvoeringsagenten, we zijn niet

aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade van welke aard ook. Wij kunnen de klant enkel adviseren a.d.h.v. alle wet- en regelgeving die van toepassing is

op het moment van de installatie. De klant is steeds verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes, daarom kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor installaties in strijd met

wettelijke bepalingen en regelgeving. Het goedkeuren van de drukproef is het finaal akkoord van de klant met de uitvoering

volgens deze drukproef. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schrijf- en zetfouten, alsook andere fouten in schikking of leesbaarheid wanneer deze door de klant reeds

aanvaardt werden via de drukproef. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan haar verplichtingen die het gevolg zijn van gebeurtenissen buiten haar normale controle met inbegrip van de gebeurtenissen (opgesomd in artikel IV.2). Wanneer de toestand van overmacht langer dan één maand duurt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder schadevergoeding voor de klant Indien een deel of het geheel der werken aan derden moet worden toevertrouwd, is de verantwoordelijkheid van ons in elk geval beperkt tot het deel van de werken uitgevoerd door ons.


ARTIKEL 7: VERBREKINGEN

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd

ten bedrage van 30% van het totaal- bedrag van de bestelling met een minimumbedrag van 50 EUR excl. BTW. Dit geldt ook bij het verplaatsen van de installatie afspraak, indien deze

verplaatsing gebeurt minder dan 3 werkdagen voor de geplande uitvoering. Wij behouden ons het recht de verschuldigde vergoedingen in mindering te brengen van reeds ontvangen voorschotten of andere ontvangen betalingen.


ARTIKEL 8: GARANTIES

Alle situaties die gedekt worden door de garantie, alsook de vastgestelde garantie duurtijd, zijn terug te vinden op het garantiecertificaat en zijn onderhevig aan wijzigingen die

doorgevoerd worden door de leveranciers van de materialen. Garanties gelden enkel voor de eerste eigenaar en zijn enkel geldig bij strikte naleving van de richtlijnen voor onderhoud en gebruik. Er kan enkel beroep gedaan worden op onze diensten onder garantie wanneer de factuur van de betreffende producten of diensten

volledig voldaan werd. De herstelling of vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode geschiedt tijdens de normale werkuren en -dagen en volgens de op dat moment reële wachttermijn en kan geen verlenging van de waarborgtermijn tot gevolg hebben. Wacht Oproep Premies en overuren zullen aan de klant worden gefactureerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor lakschade bij het verwijderen van de folie die veroorzaakt is door slechte lak of lakproblemen.


ARTIKEL 9: GESCHILLEN

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is. Bij gerechtelijke vervolgingen zal het bedrag van de factuur van

rechtswege verhoogd worden met 300 EUR, ten titel van schadevergoeding.